Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer

Reglement Via Vierdaagse 2020

Hier vind je het deelnemersreglement van Via Vierdaagse 2020. Het nieuwe reglement van 2022 wordt hier spoedig geplaatst.

Vierdaagse

Organisatie

Via Vierdaagse 2020 wordt georganiseerd door de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) en Stichting De 4Daagse samen.

Reglementen

Bij deelname aan Via Vierdaagse dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2020 zich te houden aan het onderstaande reglement. 

Gedurende deelname aan de Vierdaagse Nijmegen dienen deelnemers aan Via Vierdaagse 2020 zich te houden aan de reglementen van Stichting DE 4DAAGSE.

Risico

Deelname aan Via Vierdaagse 2020 geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.

Voorwaarden inschrijving

De voorwaarden voor 2020 luiden als volgt:

1. Inschrijving voor Via Vierdaagse 2020 geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door KWBN en Stichting DE 4DAAGSE zijn bepaald. Via Vierdaagse deelnemers worden altijd een ingeschreven als individueel burgerdeelnemer. De limiet voor 2020 is 1750 deelnemers. Aanvullend gelden de voorwaarden voor inschrijving van de voorbereidingstocht (Rode Kruis Bloesemtocht) en de Vierdaagse Nijmegen.

2. Inschrijving is mogelijk voor hen die nog niet eerder succesvol (beloning 1) hebben deelgenomen aan de Vierdaagse Nijmegen. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingeschreven deelnemers, waarbij na inschrijving alsnog blijkt dat deze niet aan de voorwaarden voldoen, uit het project te verwijderen.

3. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien er van deelname wordt afgezien, bestaat er tot 14 dagen na het moment van inschrijving recht op restitutie van het inschrijfgeld, daarna niet meer. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.

4. Wandelaars niet afkomstig uit Nederland kunnen deelnemen aan Via Vierdaagse 2020.

5. Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 13 januari 2020 9.00 uur. De inschrijving sluit zodra de limiet van 1750 deelnemers is bereikt. KWBN en Stichting DE 4DAAGSE behouden zich het recht voor de inschrijvingstermijn te verlengen indien de limiet niet is bereikt.

6. Bij definitieve doorgang van Via Vierdaagse 2020 zijn alle deelnemers die géén lid zijn van KWBN automatisch lid van KWBN tot wederopzegging, volgens de geldende statuten. Dat houdt in dat vóór 1 november van het lopende jaar het lidmaatschap moet worden stopgezet.

7. Ook KWBN-leden die nog niet eerder succesvol hebben deelgenomen aan de Vierdaagse Nijmegen kunnen deelnemen aan Via Vierdaagse 2020.

8. Vanaf de start van het project genieten deelnemers aan Via Vierdaagse 2020 de voordelen van het Alles-in-1 pakket van KWBN (Wandelvoordeelpas met diverse kortingen, 5x magazine Wandel.nl en Wandel.nl evenementen jaargids).

9. Het inschrijfgeld (€249,00) voor Via Vierdaagse 2020 wordt direct bij aanmelding voldaan via iDEAL. De inschrijving is pas definitief als de inschrijfprocedure wordt afgerond met een betaling via iDEAL.

10. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door Via Vierdaagse van zijn/haar personalia en/of van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van Via Vierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Ontbindingsclausule

Via Vierdaagse 2020 gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 1.250. Indien dit aantal niet wordt bereikt, wordt de volgende clausule van kracht:

1. Het recht op deelname aan de Vierdaagse Nijmegen komt te vervallen. Indien men alsnog aan de Vierdaagse wil deelnemen, moet men zich opnieuw inschrijven via www.4daagse.nl en wordt het Limiteringsprotocol van Stichting DE 4DAAGSE van kracht. Er wordt geen nadere begeleiding aangeboden.

2. Het lidmaatschap van KWBN komt te vervallen.

3. KWBN behoudt zich het recht voor ingeschrevenen een passende lidmaatschapsaanbieding te doen.

4. Het betaalde inschrijfgeld wordt zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.

Aansprakelijkheid

KWBN is tijdens de door haarzelf georganiseerde activiteiten, behoudens haar aansprakelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel. Voor de voorbereidingstocht (Rode Kruis Bloesemtocht) en de Vierdaagse Nijmegen gelden de aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals door de betreffende organisaties bekend zijn gemaakt.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur/bestuurder van KWBN. In geval van eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Keuring

De organisatie van Via Vierdaagse 2020 adviseert iedereen die twijfels heeft over haar of zijn lichamelijke conditie voorafgaand aan de start van het voorbereidingsprogramma een sportmedische keuring te ondergaan. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een keuring vanuit het aanvullende pakket (zie hiervoor je polisvoorwaarden).